Thursday, January 26, 2012

ชุมชนคนท้องถิ่น เว็บบอร์ดของคนท้องถิ่น

thailocalmeet.com เป็นอีกเว็บที่ผมมักจะเข้าไปหาแนวข้อสอบ   ซึ่งได้รวบรวมเกี่ยวกับ งานราชการ,สอบ กพ, ข้อสอบภาค ก, ข้อสอบภาค ข, ข้อสอบ กพ, สอบบรรจุครู, สอบข้าราชการ, ระเบียบกระทรวงการคลัง,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน,พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล,ซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ,ซักซ้อมวิธีการตั้งงบ ประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี,ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.เว็บไซต์แห่งนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากครับ สร้างมาเพื่อคนที่ต้องการอยากจะสอบ ภาค ก ข ค เพื่อน ๆ ลองเข้าไปค้นหาข้อมูลนะครับ

No comments:

Post a Comment